Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 oktober 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

Avgångsredovisning

Avgående styrelsens avgångsredovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 augusti 2022 (likvidator utsågs den 24 augusti 2022), jämte revisionsberättelse konstaterades framlagda i behörig ordning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beviljade avgående styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2022 till och med den 24 augusti 2022.

Vad gäller likvidationsprocessen har Bolagsverket förordnat att okända borgenärer ska kontakta Bolagsverket senast den 8 mars 2023 för att anmäla sina eventuella fördringar mot bolaget. Utskiftning av återstående tillgångar kommer att ske därefter.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sten Gejrot, likvidator
Telefon: +46 70 547 53 82
[email protected] 

2023-04-25

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

2023-04-13

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-10-18

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

1
2
3
4
5
6