Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Vid årsstämma den 3 maj 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade att överföra samtliga tillgängliga vinstmedel till ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Stefan De Geer, Hans Johnsen, Tore Robertsson och Ingvar Vigstrand intill slutet av nästa årsstämma. Stefan De Geer omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 250 000 kr varav 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om två s.k. automatiska inlösenförfaranden:
  • Inlösenförfarande 1 varigenom 75,00 kronor per aktie skiftas ut till aktieägarna. Inlösenförfarandet sker i tre steg: fondemission om 4 450 000 kronor, uppdelning av varje befintlig aktie i en stamaktie och en inlösenaktie, och inlösen av samtliga 4 450 000 inlösenaktier. Avstämningsdag för att få inlösenaktier är den 13 maj 2022, vilket innebär att sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 11 maj 2022 och första dag för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier är den 12 maj 2022. Avstämningsdagen för inlösen av inlösenaktier är den 23 maj 2022 och utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 27 maj 2022.
  • Inlösenförfarande 2 varigenom 82,00 kronor per aktie skiftas ut till aktieägarna. Inlösenförfarandet sker i fem steg: fondemission om 351 677 888 kronor, uppdelning av varje befintlig aktie i en stamaktie och en inlösenaktie, och inlösen av samtliga 4 450 000 inlösenaktier. Avstämningsdag för att få inlösenaktier är den 1 juni 2022, vilket innebär att sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 30 maj 2022 och första dag för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier är den 31 maj 2022. Avstämningsdagen för inlösen av inlösenaktier beräknas vara den 8 augusti 2022 och utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 11 augusti 2022. Inlösenförfarande 2 erfordrar godkännande av Bolagsverket.
 • Stämman beslutade att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Sten Gejrot föreslås vara likvidator. I anslutning till likvidationen kommer kvarstående likvida medel om ca 23,00 kronor per aktie att skiftas ut till aktieägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har mellan den 14 december 2018 och 13 april  ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. 

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.