Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Halmslätten Fastighets AB (publ)
  • Stämman beslutade att fastställa årsredovisning och slutredovisning samt slutlig skifteslikvid vid årsstämman den 16 maj 2023
  • Stämman beslutade att 111 613 000 kr, motsvarande 25,08 kronor per aktie, skall skiftas ut till aktieägarna
  • Den dag (avstämningsdagen) som aktieägare måste vara införd i aktieboken för rätt att erhålla skifteslikvid enligt ovan kommer att vara den 19 maj 2023.
  • Utbetalning av skiftesbeloppet kommer att administreras via Euroclear Sweden AB, och sådan utbetalning beräknas ske den 24 maj 2023.
  • Aktierna i bolaget kommer att dras in via Euroclear Sweden AB så snart likvidationens avslut har registrerats hos Bolagsverket, och tidigast i samband med att utbetalning sker.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sten Gejrot, likvidator
Telefon: +46 70 547 53 82
[email protected] 

2023-04-25

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

2023-04-13

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-10-18

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

1
2
3
4
5
6