Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr 559175-1309, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 mars 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken den 7 mars 2022,

- Dels senast den 9 mars 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Halmslätten Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected] Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 7 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 9 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.halmslatten.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Poströstning

Regeringen har i prop. 2021/22:112 föreslagit ett återinförande av tillfälliga åtgärder för att

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Om riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor kan bolaget komma att möjliggöra deltagande genom poströstning i den extra bolagsstämman. Bolaget kommer, om sådant beslut fattas, att offentliggöra ytterligare information genom pressmeddelande, hålla den tillgänglig för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skicka den till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 450 000 aktier, motsvarande 4 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna

aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.halmslatten.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller flera justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om godkännande av avyttringen av bolagets dotterbolag.

8. Stämmans avslutande.

Val av ordföranden vid stämman (punkt 2.)

Styrelsen föreslår att advokat Henrik Fritz väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av avyttringen av bolagets dotterbolag (punkt 7.)

Bolaget har ingått en avsiktsförklaring med ett börsnoterat, större fastighetsbolag om att sälja samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj. Försäljningen förutsätter dels att Halmslättens aktieägare på bolagsstämma godkänner en försäljning, dels att aktieöverlåtelseavtal ingås mellan Bolaget och köparen.

Den i avsiktsförklaringen överenskomna transaktionen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor. Efter avdrag för latent skatt, andra justeringar samt uppskattade transaktionskostnader och kostnader för utskiftning av likvid till aktieägarna innefattande också likvidation av Bolaget, men före eventuella framtida utdelningar som beslutas av årsstämman, beräknas eget kapital per aktie uppgå till cirka 180 kronor per aktie. Beslut om utskiftning av likvid förutsätter tillkommande stämmobeslut.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om: (a) att godkänna en försäljning av fastighetsportföljen baserat på ett fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor; och (b) att ge styrelsen mandat att slutförhandla en försäljning och att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal med en köpare.

Vidare information kommer att offentliggöras innan stämman genom pressmeddelande, hållas tillgänglig för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7. ovan framgår av denna kallelse, finns tillgängligt för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

* * * * * * *

Stockholm i februari 2022
Halmslätten Fastighets AB (publ)
Styrelsen