Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2019
klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska

Dels                     vara införd i aktieboken den 21 februari 2019

Dels                     senast den 21 februari 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Halmslätten Fastighets AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 februari 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av arvode till styrelsen
 7. Val av styrelse och styrelseordförande
 8. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (punkt 1, 6 och 7).

Farsviken AB, Skyddsprodukter i Sverige Finans AB och familjen Kuylenstierna som representerar sammanlagt 5,8 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Fredrik Dungner ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (punkt 1).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (punkt 6).
 • Nyval av styrelseledamöterna Stefan de Geer, Tore Robertsson, Hans Johnsen och Ian Kuylenstierna (punkt 7).
 • I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Robin Englén, och de nuvarande styrelseledamöterna, Johan Åskog och Sara Williamson, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Stefan De Geer

-          Masterexamen i juridik från Uppsala Universitet och en masterexamen i straffrätt från New York University School of Law

-          Styrelseordförande i PCTC Invest AB, Fondamentor Umeå Fastigheter AB och Wolseley Nordic Holdings AB samt styrelseledamot i Nilar International AB och De Geer & Co AB

-          Över 35 års erfarenhet från jurist- och finansbranschen

-          Arbetade tidigare i 15 år som advokat och partner på Gernandt & Danielsson och sedermera som Head of Corporate Finance på Pareto Securities i fem år

-          Äger personligen inga aktier i Halmslätten Fastighets AB och representerar ingen annan aktieägare

-          Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Tore Robertsson

-          Mellanstadielärare, Jönköping Universitet och studier i nationalekonomi, sociologi och ekonomisk historia, Lund University

-          Nuvarande VD för Skyddsprodukter i Sverige AB och Poolarna Clean AB

-          Styrelseledamot i MKB Fastighets AB, MKB Net AB, Skyddsprodukter i Sverige AB, Tigerhus 1 AB, Skyddsprodukter i Sverige Finans AB

-          Arbetade tidigare som regionschef för Reso AB och Real Estate Agent

-          Äger personligen inga aktier men representerar aktieägare som äger 100 000 aktier i Halmslätten Fastighets AB

-          Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Hans Johnsen

-          Styrelseordförande i Segervik Sverige AB och styrelseledamot i Segmons Gård Drift AB, Karlstad Förvaltning AB, Farsviken AB och Ruderud Holding AB

-          Över 35 års erfarenhet från bygg-och anläggningsbranchen i roller som VD, Arbetschef och Projektchef

-          Äger personligen inga aktier men representerar aktieägare som äger 100 000 aktier i Halmslätten Fastighets AB

-          Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Ian Kuylenstierna

-          Kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet

-          Driver sedan 2017 bolaget Fingal Invest som investerar i fastigheter belägna i sydvästra Sverige

-          Styrelseledamot i Sperlingsholms Holding AB, Investmentaktiebolaget Fingal AB, Wilfred Holding AB, Iona Holding AB, BoViva Jorden AB och Konjur AB

-          Lång erfarenhet från banksektorn och har bl.a. arbetat mer än fem år med Nordnet Banks partneraffärer

-          Äger personligen inga aktier men representerar familjen Kuylenstierna som genom olika innehav äger 56 000 aktier i Halmslätten Fastighets AB

-          Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Halmslätten Fastighets AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm februari 2019

Halmslätten Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, VD

Halmslätten Fastighets AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 5381

[email protected]

2020-03-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr. 559175-1309, kallas härmed till årsstämma den 30 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2020-02-26
Regulatorisk

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 8,0 kr per aktie

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes gäller för perioden 24 oktober 2018 till 31 december 2018. Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 14 december 2018)

2019-11-27
Regulatorisk

Perioden juli - september 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 16 206 tkr

-         Driftnettot uppgick till 15 022 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 92,7 procent

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 10 382 tkr

-         Resultat efter skatt uppgick till 9 626 tkr motsvarande 2,2 kr per aktie

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 960 tkr

-         Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 124 000 tkr

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 och belåningsgraden till 57,8 procent

-         EPRA NAV uppgick till 109,7 kr per aktie

2019-08-28
Regulatorisk

Perioden april - juni 2019

-         Hyresintäkterna uppgick till 15 328 tkr

-         Driftnettot uppgick till 14 360 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 93,7 procent

-         Förvaltningsresultatet uppgick till 9 705 tkr

-         Resultat efter skatt uppgick till 28 799 tkr motsvarande 6,5 kr per aktie

-         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 896 tkr

-         Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 124 000 tkr

-         Räntetäckningsgraden uppgick till 3,7 och belåningsgraden till 57,8 procent

-         EPRA NAV uppgick till 107,4 kr per aktie

2019-05-29
Regulatorisk
2019-03-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr. 559175-1309, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2019-02-27
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,0 kr per aktie.

Perioden 24 oktober - 31 december 20181

Hyresintäkter för perioden 2018-10-24 till 2018-12-31 uppgick till 2 740 tkr.

Driftnetto för perioden 2018-10-24 till 2018-12-31 uppgick till 2 127 tkr.

Resultat för perioden 2018-10-24 till 2018-12-31 uppgick till 29 861 tkr.

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 60 546 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 1 099 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 456 862 tkr ger en soliditet på 39,1 %.

1 Gäller för perioden 24 oktober 2018 till 31 december 2018. Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 14 december 2018. 

1
2
3
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.