Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HALMSLÄTTEN FASTIGHETS AB

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 maj 2023,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 10 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Halmslätten Fastighets AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.halmslatten.se

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Framläggande av slutredovisning jämte revisionsberättelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet för likvidator.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Likvidatorn föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid stämman.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Pareto Securities AB,
Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm samt på Bolagets webbplats
www.halmslatten.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan
kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________________
Stockholm i april 2023
Halmslätten Fastighets AB
Likvidatorn

2023-04-25

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

2023-04-13

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-10-18

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

1
2
3
4
5
6