Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB (publ) halvårsrapport januari - juni 2021

Andra kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 785 tkr (15 304)
 • Driftnettot uppgick till 14 969 tkr (14 085), resulterande i en överskottsgrad på 94,83 procent (92,03)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 352 tkr (9 448)
 • Resultat efter skatt uppgick till 132 8051 tkr (11 942) motsvarande 29,84 kr per aktie (2,68)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 858 tkr (7 217)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,82 (3,59) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV per aktie uppgick till 148,57 kr per aktie (109,10)

Halvåret januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 31 476 tkr (30 959)
 • Driftnettot uppgick till 28 607 tkr (29 113), resulterande i en överskottsgrad på 90,89 procent (94,04)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 357 tkr (19 862)
 • Resultat efter skatt uppgick till 140 7391 tkr (20 520) motsvarande 31,63 kr per aktie (4,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 185 tkr (-2 847)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,64 (3,72) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV per aktie uppgick till 148,57 kr per aktie (109,10)

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 155 416 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 2 000 tkr.

Väsentliga händelser under perioden

Koncernen har genom ett dotterbolag ingått ett avtal med hyresgästen om att dotterbolaget, mot ersättning om 1 125 tkr per år i form av hyrestillägg under kvarvarande ska installera och bekosta investeringar i en solcellanläggning och ledbelysning, båda avseende fastigheten Halmstad Vrangelsro 5:4, om totalt 8 900 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81
[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

2022-03-30
Regulatorisk

Halmslätten Fastighets AB ("Halmslätten") har idag ingått bindande avtal om försäljning av samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj, till Catena Logistik AB ("Catena"), ett dotterbolag till Catena AB.

2022-03-15
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma den 15 mars 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ) beslöts att godkänna en försäljning av fastighetsportföljen baserat på ett fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor; och att ge styrelsen
mandat att slutförhandla en försäljning och att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal med en köpare.

2022-03-03

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) offentliggör idag tillägg till Stenhus Fastigheters erbjudandehandling avseende erbjudandet att förvärva alla aktier i Halmslätten Fastigheter AB (publ). Som framgår av tillägget har alla aktieägare som tidigare accepterat Stenhus Fastigheters erbjudande möjlighet att återkalla sina accepter till och med den 8 mars 2022.

1
2
3
4
5
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.