Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB (publ) delårsrapport januari - mars 2022

Perioden januari - mars 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 16 232 (15 691) tkr
  • Driftnettot uppgick till 15 174 (13 638) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 93,48        (86,92) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 668 (9 005) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 39 716 (7 934) tkr motsvarande 8,92 (1,78) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 284 (9 328) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 520 000 (1 146 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,64 (3,46) och belåningsgraden till 42,76 (56,72) procent
  • NRV uppgick till 202,29 (111,32) kr per aktie

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 13 april 2022 slutförde Halmslätten Fastighets AB (publ) Försäljningen och köpare var Catena Logistik AB. Till följd av Försäljningen beslutade stämman, den 3 maj 2022 att bolaget skall träda i frivillig likvidation. Anledning till att bolaget ska gå i likvidation är att bolaget inte längre bedriver någon verksamhet efter att bolaget avyttrat samtliga aktier i dotterbolaget Halmslätten Midco 1 AB. Syftet med bolaget har därmed upphört och bolagets återstående tillgångar ska skiftas ut till aktieägarna. Den 3 maj 2022 beslutade årsstämman om ett automatiskt inlösenförfarande i två steg. Det första om 75 kr per aktie motsvarande 333 750 tkr med avstämningsdag den 23 maj 2022 och det andra om 82 kr per aktie motsvarande 364 900 tkr och med beräknad avstämningsdag den 8 augusti 2022. Kvarvarande likvid om ca 23 kr per aktie motsvarande 102 350 tkr skall skiftas ut efter det att likvidationen är genomförd i mitten av 2023.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har mellan den 14 december 2018 och 13 april 2022 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.