Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB offentliggör årsredovisning och slutredovisning samt slutlig information om skifteslikvid

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

Bolagets återstående tillgångar som kommer att skiftas ut till aktieägarna uppgår till 111 613 000 kr, motsvarande 25,08 kronor per aktie.

Den dag (avstämningsdagen) som aktieägare måste vara införd i aktieboken för rätt att erhålla skifteslikvid enligt ovan kommer att vara den 19 maj 2023. Utbetalning av skiftesbeloppet kommer att administreras via Euroclear Sweden AB, och sådan utbetalning beräknas ske den 24 maj 2023.  Aktierna i bolaget kommer att dras in via Euroclear Sweden AB så snart likvidationens avslut har registrerats hos Bolagsverket, och tidigast i samband med att utbetalning sker.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sten Gejrot, likvidator
Telefon: +46 70 547 53 82
[email protected] 

2023-04-25

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

2023-04-13

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-10-18

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

1
2
3
4
5
6