Pressmeddelanden

Halmslätten Fastighets AB har idag slutfört försäljningen av fastighetsportföljen till Catena Logistik AB

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten" eller "Bolaget") offentliggjorde den 30 mars 2022, att Bolaget ingått ett bindande avtal med Catena Logistik AB ("Köparen") om försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger fastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3 ("Försäljningen"). Halmslätten har idag slutfört Försäljningen och Köparen har erlagt en kontant betalning om cirka 791 miljoner kronor till Bolaget samt löst Bolagets tidigare bankfinansiering. För mer information gällande Försäljningen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 30 mars 2022.

Den 31 mars 2022 offentliggjorde Halmslätten en kallelse till årsstämman som ska äga rum den 3 maj 2022 och som innehåller mer information om den av styrelsen föreslagna utskiftningen av försäljningslikviden. Kallelsen finns tillgänglig på Halmslättens hemsida: https://www.halmslatten.se/investor-relations/bolagsstaemmor/.

Till följd av Försäljningen bedriver Bolaget inte längre någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Spotlight Stock Market. Med anledning av detta har Styrelsen föreslagit att Bolaget ska avvecklas genom frivillig likvidation under tredje kvartalet 2022 samt att aktierna i Bolaget i samband med det avnoteras från Spotlight Stock Market.

Rådgivare

Pareto Securities AB har varit Halmslättens finansiella och kommersiella rådgivare i processen hänförlig till försäljningen och Wigge & Partners Advokat KB har varit Halmslättens legala rådgivare.

Information

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

2023-04-25

Halmslätten Fastighets AB:s årsredovisningen för 2022 samt likvidatorns slutredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.halmslatten.se. Redovisningshandlingarna kommer att läggas fram på årsstämman den 16 maj 2023.

2023-04-13

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB, org.nr 559175-1309 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2022-10-18

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

1
2
3
4
5
6