Pressmeddelanden

Halmslätten - accepter får återkallas

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) offentliggör idag tillägg till Stenhus Fastigheters erbjudandehandling avseende erbjudandet att förvärva alla aktier i Halmslätten Fastigheter AB (publ). Som framgår av tillägget har alla aktieägare som tidigare accepterat Stenhus Fastigheters erbjudande möjlighet att återkalla sina accepter till och med den 8 mars 2022.

Stenhus Fastigheter har genom pressmeddelande den 23 november 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter, mot ett vederlag om fyra nya aktier i Stenhus Fastigheter plus 50 kronor kontant för varje befintlig aktie i Halmslätten. Baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 2 mars 2022 (18,94 kronor), innebär Stenhus erbjudande att för varje aktie i Halmslätten erhålls aktier i Stenhus Fastigheter och kontanter till ett sammanlagt värde om cirka 126 kronor. 

Halmslättens styrelse har uppmanat Stenhus Fastigheter att upprätta ett tillägg till erbjudandehandlingen, och idag har Stenhus Fastigheter offentliggjort ett tillägg till Stenhus Fastigheters erbjudandehandling avseende att Halmslätten (i) ingått en avsiktsförklaring om att sälja fastighetsportföljen till Catena och (ii) kallat till extra bolagsstämma för beslut om försäljning av fastighetsportföljen samt (iii) avser att föreslå kommande bolagsstämmor att skifta ut försäljningslikviden till aktieägarna och därefter likvidera bolaget. Tillägget är tillgängligt på https://www.stenhusfastigheter.se/mfn_news/stenhus-fastigheter-offentliggor-tillagg-till-erbjudandehandlingen-i-samband-med-det-offentliga-uppkopserbjudandet-till-aktieagarna-i-halmslatten-3/

Av tillägget framgår att aktieägare i Halmslätten som har accepterat Stenhus erbjudande före offentliggörandet av tillägget har rätt att återkalla avgiven accept inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av tillägget, dvs. till och med den 8 mars 2022.

Styrelsen i Halmslätten har enhälligt rekommenderat aktieägarna att inte acceptera Stenhus Fastigheters erbjudande, som idag är värt cirka 126 kronor. 

Stängningskursen för Halmslättens aktie på Spotlight Stock Market den 2 mars 2022 var 162 kronor. 

Genomförs försäljningen av Halmslättens fastighetsportfölj till Catena är det belopp som beräknas kunna utbetalas till aktieägarna 180 kronor per aktie. Utbetalning till aktieägarna förutsätter stämmobeslut. Merparten av utskiftningsbeloppet om 180 kronor förväntas kunna utbetalas under tredje kvartalet 2022 efter stämmobeslut därom.

Styrelsen i Halmslätten har kallat till extra bolagsstämma, att hållas den 15 mars 2022, för att besluta om: (a) att godkänna en försäljning av fastighetsportföljen baserat på ett fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor; och (b) att ge styrelsen mandat att slutförhandla en försäljning och att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal med en köpare. Att aktieägarna på extra bolagstämman med enkel majoritet röstar för en försäljning är en förutsättning för att försäljningen till Catena kan genomföras i enlighet med Catenas erbjudande.

För ytterligare information om Catenas erbjudande och utskiftning till aktieägarna av försäljningslikviden hänvisar Halmslätten till pressmeddelanden av den 28 februari och 1 mars 2022. Dessa återfinns också i Stenhus Fastigheters ovannämnda tillägg. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

2022-03-30
Regulatorisk

Halmslätten Fastighets AB ("Halmslätten") har idag ingått bindande avtal om försäljning av samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj, till Catena Logistik AB ("Catena"), ett dotterbolag till Catena AB.

2022-03-15
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma den 15 mars 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ) beslöts att godkänna en försäljning av fastighetsportföljen baserat på ett fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor; och att ge styrelsen
mandat att slutförhandla en försäljning och att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal med en köpare.

2022-03-03

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) offentliggör idag tillägg till Stenhus Fastigheters erbjudandehandling avseende erbjudandet att förvärva alla aktier i Halmslätten Fastigheter AB (publ). Som framgår av tillägget har alla aktieägare som tidigare accepterat Stenhus Fastigheters erbjudande möjlighet att återkalla sina accepter till och med den 8 mars 2022.

1
2
3
4
5
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.