Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 18 oktober 2022

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org.nr 559175-1309 (”Bolaget”) kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 18 oktober 2022.

Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes den 18 oktober 2022, så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Avgångsårsredovisning 2022-01-01 – 2022-08-31

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Årsstämma 3 maj 2022

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr 559175-1309, kallades till årsstämma den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsforumlär

Poströstningsformulär

Anmälan/Digital poströstning

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen över förslaget om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13 i årsstämmans dagordning

Val av ordföranden vid stämman (punkt 2), fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9) och val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 10)

Beslut om: a) Fondemission, b) Split; c) Minskning av aktiekapitalet (punkt 11)

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 12))

Beslut om: a) Ändring i bolagsordningen; b) Fondemission, c) Split; d) Ändring i bolagsordningen; och e) Minskning av aktiekapitalet (punkt 13)

Beslut om likvidation (punkt 14)

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4 § avseende föreslagen utdelning

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen över förslaget om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11 i årsstämmans dagordning

Extra bolagsstämma 15 mars 2022

Aktieägarna i Halmslätten kallades till extra bolagsstämma tisdag den 15 mars 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan / digital poströstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag

Extra bolagsstämma 9 december 2021

Aktieägarna i Halmslätten kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Årsstämma den 31 mars 2021

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 30 mars 2020

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ) kallades härmed till årsstämma den 30 mars 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kallelse till årsstämman

Kommuniké från årsstämma

Årsredovisning

Styrelsen förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 23 april 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 23 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 27 februari 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 27 februari 2019 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma