Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 18 oktober 2022

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org.nr 559175-1309 (”Bolaget”) kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 18 oktober 2022.

Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes den 18 oktober 2022, så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Avgångsårsredovisning 2022-01-01 – 2022-08-31

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning