Aktien

Halmslättens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 17 januari 2019. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 4 450 000 kronor fördelat på 4 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMEN

ISIN-kod: SE0017859606

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: HALMEN.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2021

  Andel av kapital
och röster %
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) 14,57
Ingvar Vigstrand 4,49
Avanza Pension 4,41
Svenska Handelsbanken AB for PB 4,22
Hans Johnsen 3,60
DigiLed Fastighets AB 3,37
Crafoordska stiftelsen 3,37
Göran Näsholm 2,76
GADD & Cie S.A. 2,70
Nordnet Pensionsförsäkring 2,32
Summa tio största aktieägare 45,84
   
Övriga 54,16
Totalt 100,00
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.