Aktien

Halmslättens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 17 januari 2019. Bolaget har ett aktieslag och har ett registrerat aktiekapital om 4 450 000 kronor fördelat på 4 450 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: HALMEN

ISIN-kod: SE0012010932

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: HALMEN.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2019

  Andel av kapital
och röster %
Invima AB 4,49
Björn & Margareta Jakobson 4,48
DigiLed Fastighets AB 3,37
Stiftelsen Karl Bjerkes stipendiefond 3,37
Crafoordska stiftelsen 3,37
GADD & Cie S.A. 2,70
Erik Lindholm 2,31
Tore Robertsson 2,25
Farsviken AB 2,25
Cabrero AB 2,25
Summa tio största aktieägare 30.84
   
Övriga 69,16
Totalt 100,00
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.