Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå med en total uthyrbar area om 73 000 m2.

Våra fastigheter

Halmslätten har sedan december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logstiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM och uppförda 2009 respektive 2015. Fastigheterna är fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.

Byggnaderna har en mycket hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och utgöra ett verktyg till hyresgästen att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.

Vår verksamhet

Halmslätten är en närvarande fastighetsägare med en ambition att utveckla, förädla och förvalta fastigheterna i nära samarbete och med hänsyn till hyresgästen för att långsiktigt kunna stödja denna i sin dagliga verksamhet.

Bolaget bidrar till en bättre miljö genom att enbart äga och förvalta energieffektiva och miljöcertifierade fastigheter i miljömässigt effektiva logistiklägen.

Investor relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Halmslätten Fastighets AB (publ) blev under januari 2019 noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Halmslätten Fastighets AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Halmslätten som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Senaste rapporten

Nästa händelse

augusti 30 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 29 2022
Delårsrapport Q3 2022
Halmslätten Fastighets AB

Halmslätten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två moderna miljöcertifierade logistikfastigheter i Halmstad och Umeå.